รายการโทรทัศน์

การแสดงใหม่ของ NBC 'Ordinary Joe' กำลังเปลี่ยนการเป็นตัวแทนความพิการ